Tính năng các gói sản phẩm

1.Chức năng cơ bản gói 1.500k: + Quản trị danh mục sản phẩm (không giới hạn) + Quản trị danh mục thông tin giới thiệu, dịch vụ (không giới hạn) + Quản trị các thông tin,sản phẩm + Quản trị các thông tin liên hệ (thay đổi cập nhật thông tin) + Các modul thông tin mới, nổi bật, …